תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל-Paamba. אנא קראו את תנאי השימוש שלנו לפני ביצוע הזמנות או רכישות

תקנון

מבוא

אר.אס.ג'י טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 516071677, שכתובתה אצל רו''ח גל לנצ'נר ברחוב מנחם בגין 15 גבעת שמואל, מיקוד 5442112 ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר "פעם בחיים" (PAAMBA) PaamBa (paamba.com) ("האתר" או "PaamBa").

PaamBa הינו סטארטאפ טכנולוגי-חברתי המשלב יזמות, תרבות ועשיית הטוב באמצעות שימוש בפלטפורמה טכנולוגית ייעודית המאפשרת לך לרכוש חוויות של 'פעם בחיים' ולתרום את הרווחים לעמותות / ארגוני צדקה, לפי בחירתך (בכפוף לתנאי תקנון זה), במטרה לייצר אימפקט חיובי בקהילה.

תנאי השימוש באתר המפורטים להלן ורכישת החוויות המוצעות בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון ובמדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו ע"י החברה מעל לעת.  בהתאם, תקנון זה ומדיניות הפרטיות ביחד עם התנאים הספציפיים לרכישה ומימוש של כל חוויה מהווים הסכם משפטי מחייב, בין החברה לבינך.

למען הסר ספק יובהר, כי באם בחלק מהחוויות המוצעות למכירה נקבעו תנאי שימוש/ מכירה אחרים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש והמכירה המפורטים בתקנון זה, למעט במקרים בהם ישנה סתירה בין התנאים, שאינה ניתנת ליישוב, שאז יגברו הוראות השימוש/ מכירה הספציפיים של החוויה.

הנך, מתבקש לקרוא את תנאי תקנון זה בתשומת לב ולא לעשות שימוש באתר אם התנאים אינם נהירים לך או אינם מקובלים עליך. לקבלת הסברים או הבהרות לגבי תנאי השימוש, ניתן לפנות לחברה באמצעות אי-מייל שכתובתו [email protected] 

בגלישתך ושימושך באתר והשתתפותך במכרזים ו/או רכישת החוויות המוצעות באתר, הנך מאשר כי קראת את תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות של החברה, הבנת את תוכנם והנך מסכים לקבל אותם ולהיות כפוף להם.

מטעמי עיצוב ונוחות - הפנייה באתר, בתקנון ובמדיניות הפרטיות הינה בלשון זכר אולם מתייחסת לשני המינים באותה מידה.

תנאי השימוש באתר

רכישת החוויות באתר מותרת רק לתאגידים/ שותפויות/ עמותות וליחידים בגילאי 18 ומעלה.

בהשתפותכם במכירה הנכם מאשרים ומצהירים:

לגבי יחידים - כי הנכם בני 18 ומעלה, כשירים לפי כל דין להתקשר בחוזים וברשותכם ובבעלותכם כרטיס אשראיבתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הרכישה או סגירת המכירה הפומבית, לפי המאוחר מביניהם.

לגבי גופים אחרים (חברה, עמותה, שותפות, אגודה וכיו"ב)- כי האישיות המשפטית בשמה אתם פועלים, רשומה כדין בישראל וכי הנכם פועלים בשם אותה אישיות משפטית לפי הסמכה בכתב ומורשים להתחייב בשמה ולחייבה ללא תנאים, סייגים ומגבלת סכום. לחלופין, ככל שהרשאתכם להתחייב בשם האישיות המשפטית ולחייבה מוגבלת בסכום או בתנאים, הנכם מצהירים ומתחייבים כי הרכישה/ ההצעה שתגישו בשמה במכירה באתר, עומדת בתנאים והמגבלות הנ"ל ואינה חורגת ממנה.

כדי להגיש הצעה לרכישת חוויה באתר נדרש המשתמש להירשם כמשתמש באתר ולבחור לעצמו סיסמא אשר תלווה את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר (להלן: "פרטי משתמש" ו"רישום משתמש"). הרישום כמשתמש באתר יתבצע מהדף הראשי של האתר (דף הנחיתה) באמצעות בחירה באפשרות "כניסת חברים", המופיעה בתפריט.עדכון פרטי המשתמש אפשרי בכל עת , לפני הגשת הצעה לרכישת חוויה כלשהי באתר,הרישום כמשתמש אינו כרוך בתשלום ואינו מחייב את המשתמש להגיש בפועל הצעות רכישה באתר.

בעת הרישום כמשתמש באתר, יתבקש המשתמש למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא ניתן להשתתף במכירה.הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או כל דין.

החברה נוקטת אמצעים ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות לצורך אבטחת המידע ומאגרי המידע שברשותה, על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי אין בכך כדי לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה, כל עוד יש באפשרות החברה להוכיח, כי נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי המשתמש/ המציע ו/או הקלדה חלקית של פרטים אלה. החברה לא תישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי המשתמש/ המציע לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להשתמש בשירותים, באמצעות האתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסירת פרטי התקשרות - שם מלא, כתובת דוא"ל ומספר טלפון- מלאים, נכונים ותקפים, של המשתמש, בעת רישומו לאתר ולעדכנם, ככל שיש בכך צורך, לפני הגשת הצעה מטעמו לרכישת חוויה, הנה באחריות המשתמש בלבד. ככל שלא ניתן יהיה ליצור עם המשתמש קשר בכל אחת מדרכי ההתקשרות שנמסרו על ידו או במקרה בו לא הזין המשתמש את כל פרטי ההתקשרות שנדרשו, הצעתו תיפסל ולמשתמש לא תהיינה כל טענות או תביעות כנגד החברה או מי מטעמה, בקשר עם פסילת הצעתו.

הנך מתחייב לשמור על פרטי הסיסמא ושם המשתמש שלך. מובהר, כי פעילות שכללה כניסה לחשבונו של משתמש רשום, באמצעות הסיסמא תחייב אותו.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות והצוים אשר הותקנו מכוחו (להלן: "הוראות הגנת הצרכן"), ככל שהן חלות על החברה ומכירת החוויות באתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות הגנת הצרכן והתניה כאמור בוצעה, במסגרת תקנון זה ו/או השימוש באתר אם במפורש ואם במשתמע.

ככל ויחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה, בתיאור החוויה ו/או בתנאי מימושה ו/או בכל פרט אחר, תהיה החברה רשאית בכל עת, גם לאחר סיום המכירה, לתקן את תנאי המכירה/ המימוש של החויה, מבלי שלמשתמשים/ הרוכשים/ הזוכים תהא כל טענה או תביעה עקב כך, למעט האפשרות העומדת לזוכה/ רוכש, לבטל את הצעתו, כל עוד לא מומשה על ידו הרכישה/ החוויה.

רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך, באתר.

 תנאי מכירה של חוויות באתר

כל חוויה המוצעת למכירה באתר תכלול פירוט של שיטת המכירה ותנאים ספציפיים הרלוונטיים למכירה ולמימושה של אותה חוויה.

המכירות באתר יתבצעו באחת משיטות המכירה שלהלן:

 "מכירה קבועה"- מכירה בה מחיר החוויה קבוע מראש ולא ניתן לשנותו.

 "מכירה פומבית"- מכירה בה ייקבע מחיר התחלתי, מועד תחילת הגשת הצעות ומועד סיום הגשת הצעות ונעילת המכירה ועל כל משתמש המעוניין בכך יהיה להציע הצעת מחיר. הצעות המחיר יוגשו לפי מדרגות המינימום הקבועות שיוצגו לצד כל חוויה . כל מציע יכול להגיש מספר הצעות, כאשר הצעתו האחרונה תהה ההצעה התקפה. המציע את המחיר הגבוה יותר, בכפוף להוראות תקנון זה,  בשעת סיום המכירה יוכרז כזוכה במכירה (להלן "הזוכה").אם מוגשת הצעה בדקה האחרונה למכירה, תישלח הודעת SMS למציע שהצעתו הגבוהה ביותר וזמן המכירה יוארך באותו פרק זמן שנותר מהגשת ההצעה האחרונה ועד לשעה שנקבעה לסיום המכירה (לדוגמא: המכירה אמורה להסתיים בשעה 23:40:00, בשעה 23:39:10 הוגשה הצעה, המכירה תוארך עד לשעה 23:40:50). עם זאת, אף נציין כי מאחר ומדובר במכירה פומבית שמתבצעת באתר האינטרנט און ליין (לעיתים, על ידי מס' משתמשים שונים במקביל) - שעת סיום המכירה עלולה להתארך / להשתנות בהתאם לשיקול דעת החברה, ואף להתארך מעבר לדוגמא הנ"ל.  

בתוך 24 שעות מהמועד שנקבע במכירה פומבית לסיום הגשת הצעות, יקבל הזוכה הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל שמסר בעת הגשת הצעתו/ רישומו לאתר, על זכייתו במכירה הפומבית (להלן: "הודעת הזכיה"). בתוך 24 שעות מקבלת הודעה כאמור, נציג החברה ייצור קשר טלפוני עם הזוכה לגביית סכום הזכיה.

לצורך גביית סכום הזכיה, המשתמש מתחייב להיות זמין בטלפון שמסר בעת הגשת הצעתו/ רישומו לאתר בין השעות 10:00 ל 21:00, ביום שלאחר קבלת הודעת הזכיה. החברה מחויבת לשלוש ניסיונות בלבד ליצור קשר טלפוני עם הזוכה ובלבד שיהיה מרווח של חצי שעה לפחות, בין ניסיון לניסיון.

במידה והזוכה לא יענה לשיחה (באף אחד משלוש הניסיונות) ו/או מספר הטלפון שמסר לא יהיה תקין/ מחובר/ נכון ו/או לא ירצה לשלם את סכום הזכייה במעמד השיחה ו/או יבקש בזמן השיחה לבטל את הצעתו ו/או לא ניתן יהיה לסלוק את סכום הזכייה מכרטיס האשראי תתבטל זכייתו במכירה הפומבית והוא  לא יוכל לבוא בטענות כלפי החברה או מי מטעמה לגבי זכייתו וביטולה, שכן בסירובו/ אי יכולתו לשלם בזמן אמת למעשה וויתר עליה.

למעט אם צוין במפורש אחרת, תנאי התשלום בכל סוגי המכירות באתר, הנם בתשלום אחד של כל סכום הרכישה/ הזכיה. מועד התשלום במכירה קבועה יהיה מועד הגשת הצעת הרכישה ובמכירה פומבית, מועד יצירת הקשר עם הזוכה, כאמור בסעיף 23 לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של משתמש במכירה כל סוג, הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. רק אישור חברת האשראי לביצוע התשלום יהווה אסמכתא להשלמת הרכישה והרוכש יהיה זכאי לממשה, בהתאם לתנאי מימוש החוויה.

במקרה בו לא ניתן היה לגבות את סכום הזכייה מהזוכה, כאמור בסעיפים 22 ו- 23 לעיל וכן במקרה בו תבוטל הרכישה על ידי הזוכה, בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול באחת מהדרכים שלהלן:

העברת הזכייה למציע בעל ההצעה השנייה הכי גבוהה (ההצעה הכי גבוהה לאחר ביטול ההצעה הזוכה).

הארכת המועד להגשת הצעות במסגרת המכירה הפומבית של אותה חוויה ומועד נעילת המכירה. הארכה כאמור, לא תעלה על תקופה של 10ימים מהמועד המקורי שנקבע לנעילת המכירה הפומבית.

ביטול המכירה הפומבית של החוויה.

מימוש חוויה שנרכשה על ידי מי שאינו הרוכש/ הזוכה, ייעשה בתיאום עם החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה של חוויות המוצעות למכירה באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה בו ביטול החוויה המוצעת נעשתה לאחר השלמת הרכישה ע"י הרוכש/ זוכה, תשלח הודעה מתאימה לרוכש/ זוכה וכספו יושב לו במלואו.

 ביטול רכישה

החברה מאפשרת לרוכשים במכירה קבועה ולזוכים במכירות פומביות, לבטל את הרכישה, מכל סיבה שהיא, בהתאם למועדים והתנאים שנקבעו בהוראות הגנת הצרכן ביחס לביטול עסקת מכר מרחוק, בהתחשב בסוג החוויה ובלבד שהביטול יעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שנקבע למימוש החוויה (להלן: "תקופת הביטול").

ביטול רכישה ייעשה על ידי הרוכש במסירת הודעת ביטול לחברה וזאת במסגרת תקופת הביטול, אשר תכלול את שמו ומספר הזהות של הרוכש וכן את פרטי/מספר החוויה אותה הוא מבקש לבטל ומספר הקבלה שהוצאה לו בגינה, וזאת באמצעות פניה בדואר אלקטרוני– לכתובת דוא"ל של שירות הלקוחות של החברה בכתובת[email protected](להלן: "הודעת ביטול").

ככל שהרוכש עומד בתנאים לביטול העסקה לפי תקנון זה והוראות הגנת הצרכן, יקבל הרוכש הודעה בטלפון, מסרון או בדוא"ל, לפי פרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו באתר בתוך 48 שעות מקבלת הודעת הביטול ובה יתבקש לתאם מול שירות הלקוחות של החברה את החזרת הקבלה המקורית שקיבל בגין החוויה שנרכשה. מועד ביטול העסקה יהיה מועד הודעת הביטול, בכפוף לכך שהקבלה המקורית תושב לחברה בתוך 7 ימים מקבלת הודעת הביטול (להלן: "השלמת הביטול") . היה והרוכש לא ישיב את הקבלה המקורית, בתיאום עם החברה, בתוך המועד שנקבע להשלמת הביטול, לא יאושר ביטול העסקה.

במקרה של ביטול הרכישה, שלא עקב פגם או אי התאמה, החברה תגבה מהלקוח דמי ביטול בגין ביטול העסקה, בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום הרכישה שבוטלה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי ביטול"). בנוסף לאמור לעיל, מובהר כי החברה נושאת בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של
ביטול לא תשיב החברה את העלות שנשאה בה עבור סליקת העסקה, העומדת בקירוב על כ- 2.5% מסכום עסקת
האשראי (להלן: "עמלת סליקה").

במקרה של ביטול הרכישה בהתאם לאמור בסעיפים 27-29 לעיל, החברה תפעל לזיכוי כרטיס האשראי של הרוכש, בגין הסכום ששולם על ידו בפועל בלבד, בניכוי דמי הביטול ועמלת הסליקה,בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

 התרומה

החברה מתחייבת כי הרווחים שיופקו מהרכישה יועברו לתרומה לעמותת מתן משקיעים בקהילה (להלן: "עמותת מתן") ולעמותות ומוסדות ציבוריים הפועלים בעיקר בתחומים הבאים: 1. בריאות (לדוג': בתי חולים, אגודה למלחמה בסרטן, יד שרה וכו'); 2. חינוך (לדוג': קרן רש"י); 3. רווחה (לדוג': ניצולי שואה, בתי יתומים וכו'); 4. בעלי חיים ו- 5.- תרבות ואמנות וכן במסגרת אירועים חד פעמיים, לטובת עמותות ספציפיות שיגייסו ויפיקו בעצמן את החוויות המוצעות למכירה (להלן: "עמותות אחרות"). התרומות יועברו אך ורק לעמותות ומוסדות ציבור בעלי אישור תקף לזיכוי מס לתרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

חלוקת הרווחים בין עמותת מתן ובין העמותות האחרות, ככל שבחר הרוכש בתחום מסוים שאליו תנותב תרומתו, תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שרוב התרומה תשמש עמותות וגופים הפועלים בתחום בו בחר הרוכש. לא בחר הרוכש תחום, תנותב התרומה ע"י החברה לעמותה/עמותות לפי שיקול דעתה, הבלעדי.

כל כספי הרכישה יועברו ישירות לחשבונה של עמותת מתן אשר תנפיק לרוכש קבלה על תרומה, לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה על מלא סכום הרכישה.

עמותת מתן משמשת כנאמן על הכספים שנתרמים באמצעות הרכישות באתר עד להעברתם לנמענים הסופיים. על אף האמור לעיל, מובהר כי מתן אינה נושאת בכל אחריות חוזית, נזיקית או אחרת כלפי הרוכשים או המשתמשים באתר וכל דרישה/ טענה/ מענה או תביעה שיש לרוכשים או למשתמשים בקשר עם השימוש באתר, החוויות, המכירות, הרכישות ומימוש החוויות, יופנו לחברה בלבד.

הגבלת אחריות האתר

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים או יישאו בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמשים והרוכשים באתר או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה.

הפריטים/ החוויות המוצעות למכירה באתר נתרמו על ידי האמנים/ספורטאים ומובילי דעת קהל ונמכרים "כפי שהם" ולא כוללים את העלויות הנלוות לקיום החוויה. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים למצבם או טיבם של הפריטים/ חוויות. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות החוויות המוצעות למכירה, תכולתן, מגבלותיהן או התאמתן לצרכיו ולדרישותיו.

למען הסר ספק יובהר, כי החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל טעות שנפלה בתיאור החוויות המוצעות למכירה באתר, למעט במקרים בהם מדובר בטעות מהותית של החברה ו/או מי מטעמה, הנוגעת לשורש העסקה ושאלמלא אותה הטעות לא היה הרוכש מתקשר בעסקה. במקרה כאמור, יהא המשתמש זכאי להשבת כספו, ככל שהחוויה לא מומשה על ידו או במקרה בו מימוש (או ניסיון לממש) החוויה הוא שהביא לגילוי אותה טעות מהותית.

החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות החוויות המוצגות באתר אשר נועדו להמחשה/ אוירה בלבד לבין החוויות הנמכרות אשר יסופקו בפועל.

בכפוף לכל דין החל על ההתקשרות שבין המשתמש לאתר, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, דירקטורים, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או נציגיה לא ישאו באחריות בגין (א) נזק כלשהו (ישיר או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר ביחס לשימוש שנעשה על ידי המשתמש (בין במישרין ובין בעקיפין) באתר ו/או בשירותים; (ב) כל תקלה, שגיאה או מחדל של האתר ו/או השירותים; (ג) כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, או מקרי, מיוחד, עונשי או נזק עקיף אחר תחת כל תיאוריה משפטית עקב גישה לאתר או לשימוש בו ו/או שימוש בחלק כלשהו של השירותים או עקב כל הפרעה לגישה לאתר או לשימוש בו, גם אם ידעה החברה על אפשרות של נזקים כאמור.

האתר יהיה רשאי להפסיק פעילותו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר, וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות שנטלה על עצמה החברה קודם למועד הפסקת האתר.

המכירות תתבצענה באתר באמצעות רשת האינטרנט. החברה השקיעה מאמצים טכנולוגיים רבים והכשירה כח אדם מיוחד לטיפול, תחזוקה ותמיכה במשתמשי האתר. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית  בשום צורה שהיא כלפי המשתמשים המשתתפים במכירה, לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו במקרים של בעיות תקשורת, התנתקות, תגובה איטית או כל סיבה טכנית/ טכנולוגית אחרת.

הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את הוראות תקנון זה.

הנך מוותר בזאת על כל זכות תביעה/ שיפוי כנגד עמותת מתן ו/או כל עמותה/גוף אחר אליו ינותבו כספי התרומה. למען הסר ספק מובהר, כי העמותות והגופים הנ"ל אינם מהווים צד לחוזה זה או להתחייבויות שנטלה על עצמה

בעלות בקניין הרוחני

הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין שלהאתר ו/או של אחרים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.

כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות החברה ו/או החברה בעלת זכויות שימוש בהם והם מוגנים על-פי כל דין.

כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית, אלא אם התקבל אישור בכתב מהחברה לעשות שימוש בחומריה.

 

 תקנון הטבה ללקוחות בנק הבינלאומי

לקוחות פעילים של הבנק הבינלאומי, יהיו זכאים להנחות כדלקמן:

במכירה קבועה - הנחה של 10%מהמחיר המפורסם של החוויות שיוצעו באתר למכירה.

במכירה פומבית - ככל שהצעת לקוח הבנק הוכרזה כהצעה הזוכה, תינתן הנחה בשיעור של 10% מהמחיר שהציע הלקוח או 15% מהתשלום השנתי אשר החברה קיבלה מהבנק באותה שנה, לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה כזה, המציע יישאר הזוכה במכירה הפומבית, אף אם בשקלול ההנחה, הצעתו כבר לא תהיה ההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה במכירה הפומבית לרכישת החוויה.

ההטבות לעיל יינתנו אך ורק ללקוחות פעילים של הבנק הבינלאומי, במועד ביצוע הרכישה, כפי שיאושרו ע"י הבנק הבינלאומי באמצעות קוד זיהוי מסוים/ קוד הטבה או כל דרך אחרת עליה יחליט הבנק הבינלאומי, שיינתן ללקוחותיו ובתנאי.

השימוש בקוד הזיהוי/ קוד ההטבה הינו אישי בלבד ואינו ניתן להעברה. למען הסר ספק מובהר, כי לאחר השלמת המכירה ובטרם מימושה של החוויה, יתבקש הבנק הבינלאומי לאשר לחברה כי הזוכה הינו אכן לקוח פעיל של הבנק הבינלאומי.בהיעדר אישור כאמור, לא תינתן למשתמש ההטבה המפורטת בסעיף 48 לתקנון זה או כל הטבה אחרת.

תקופת ההטבה - מובהר בזאת כי מימוש ההטבה באתר יתאפשר החל ממועד השקת האתר לציבור הרחב ולמשך 12 חודשים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על הארכת תקופת ההטבה, ככל שיושגו הסכמות כאלה בינה לבין הבנק הבינלאומי.

ההטבה ללקוחות הבנק הבינלאומי הנה הטבה אישית ואינה ניתנת להמחאה או להסבה לצדדים שלישיים כלשהם.

מובהר כי מימוש ההטבה בפועל הינו באחריות המשתמש בלבד; במקרה בו המשתמש לא פעל מול הבנק הבינלאומי לקבלת אישור וקוד זיהוי , כאמור בסעיף 49 לעיל ו/או לא הזין את קוד ההטבה בפרטי המשתמש שלו באתר ו/או המשתמש, לפי הפרטים שמסר בפרטי המשתמש, ו/או לא אושר על ידי הבנק הבינלאומי כלקוח פעיל, כאמור בסעיף 50 לעיל, כי אז לא יהא המשתמש זכאי לקבלת ההטבה ולא תישמע טענתו כי הוא זכאי להטבה ו/או למימושה בנסיבות כאמור.

הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על הצעותיך, רכישותיך, שימושך באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לרכישת חוויות, מימושן או השימוש באתר, מוקנית לבתי המשפט במחוז מרכז.

  

 מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותם של לקוחות ומשתמשי האתר ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידי החברה וכיצד החברה משתמשת בו ואילו אפשרויות עומדות לכם על מנת להגן על פרטיותכם בקשר לכך, תוכלו לקרוא בהסברים להלן.  

בהשתתפות במכירה - הינכם מאשרים את העברת ושמירת פרטיכם, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, לפיכך אנו מבקשים כי תקרא מסמך זה ביסודיות.

המידע שאנו אוספים אודותיך:

אנו עשויים לאסוף ולעבד את המידע הבא אודותיכם, ככל וכפי שנמסר על ידכם באתר ו/או לנציגי השירות של החברה ו/או נמסר לחברה ע"י צדדים שלישיים המעורבים בהליך המכירה/ מימוש החוויות (עמותת מתן וחברת הסליקה Tranzilla):

(1) פרטי משתמש: שם פרטי, שם משפחה, פרטי התקשרות; (2) שם משתמש וסיסמת כניסה לאתר; (3) יצירת קשר עמנו לצורך קבלת עזרה/ גביית סכום הזכייה/ ביטול עסקה/ תיאום מימוש חוויה וכיו"ב, בין אם הפנייה נעשתה דרך האתר, דרך הטלפון או בכל דרך אחרת, לעיתים תוך שמירת תוכן הפניה; (4) פרטי העסקאות הזוכות: שמו המלא של הזוכה, סכום הזכייה, מועד החיוב של כרטיס האשראי, מועד מימוש החוויה וארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי שממנו בוצע החיוב בעסקה;  (5) לכל מכירה נשמרות ההצעות שהוצעו: שם המציע, מועד ההצעה וסכום ההצעה.

לצורך מסירת פרטי כרטיס האשראי, האתר מפנה את המשתמש ישירות לדף הסליקה של Tranzilla שהנה חברת סליקה בעלת רישיון סולק מבנק ישראל ובעלת אישור עמידה בתקן אבטחה הגבוה ביותר - PCI Level 1. פרטי כרטיס האשראי שלכם ויתר הפרטים הנמסרים על ידכם לחברת  Tranzilla ואינם מפורטים, במפורש בסעיף 3 לעיל, אינם מועברים לחברה, אינם נאספים על ידה ולחברה אין כל גישה אליהם.

השימוש במידע שאנו אוספים

החברה לא תעביר את פרטי המשתמשים והתורמים לאף גורם שלישי, מלבד עמותת מתן, לצורך הוצאת קבלה על תרומה על שם הרוכש ושליחתה לרוכש. השימוש במידע יהיה לצורך המכירות הספציפיות בהן ביקש המשתמש להשתתף , לצורך ביצוע פעולת התרומה ומימוש החוויה שנרכשה, בלבד. 

על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר (באמצעות דוא"ל) מידע על חוויות חדשות המוצעות למכירה באתר ו/או אירועי מכירה מיוחדים, לגולשים אשר שמילאו את פרטיהם באתר. בכל הודעת דיוור תינתן לכם האפשרות להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 או לחילופין באמצעות פניה ישירה אל החברה (באמצעות דוא"ל) לצורך הסרתכם מרשימת התפוצה.

בנוסף, על אף האמור בסעיף 5 לעיל, החברה תעביר לצדדים שלישיים רלוונטיים את המידע האישי שמסרת וכל מידע אחר שניתן יהיה לאסוף על פעילותך באתר, גם במקרים שלהלן –

(1) אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

(2) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

(3) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

(4) אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת, לרבות במקרה בו תעבור פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;

(5) על–פי בקשתך המפורשת.

 

מדיניות שמירה על מידע ומחיקתו

 

אנו נמחק את המידע שבו אנו מחזיקים אודותיך, לפי שיקול דעתנו, כאשר איננו זקוקים לו עוד.

 

שמירה על זכויותיכם

הנכם רשאים לבקש למחוק מידע אישי שאינו מדויק או מסיבות אחרות. אם אתם מבקשים לממש זכות זו, נא צרו קשר עם מוקד השירות של החברה בדוא"ל: [email protected] אנו נהיה זכאים לדרוש הוכחת זהות לפני שנבחן ו/או ניענה לבקשתכם.

* האתר עושה שימוש בתמונות בהתאם לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. במידה וחו"ח מי מכם מרגיש כי נפגע באופן כלשהו, נבקשכם לפנות במיידי לנייד: 054-7608223 ובדוא"ל: [email protected] ואנו נפעל בהתאם לנדרש בחוק. 

אם אתם מעוניינים שנסיר את פרטיכם מרשימת הדיוור, באפשרותכם להקיש על לחצן "הסר" באנגלית "unsubscribe" בלינק המופיע בתחתית כל אימייל שאותו אנו שולחים או על ידי יצירת קשר עם מוקד השירות שפרטיו מופיעים בסעיף 8 לעיל.

אמצעי אבטחה

החברה נוקטת אמצעים ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות לצורך אבטחת המידע האישי מפני אבדן או פריצה וכנגד כל סוג  של עיבוד בלתי, מורשה, בין היתר, באמצעות שימוש ברכיב אבטחה (ssl), פרוטוקול אבטחה המאפשר תקשורת בפרטיות על גבי רשת האינטרנט כאמצעי למניעת הונאות, חוות שרתים בנטוויזן 013 עם FW של חברת צ'ק-פוינט, כלי למניעת מתקפות DDOS Defender, אנטיוירוס NOD32, וענן הגנה של חברת Cloud Flare  .

.על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי אין בכך כדי לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה, כל עוד יש באפשרות החברה להוכיח, כי נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

שימוש בקבצי "עוגיות"

האתר עושה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies) לצורך פעילותו השוטפת ואבטחת המידע בו ולצורך שיפור חווית המשתמש בו, על ידי התאמתו להעדפות הגולשים. ה"עוגיות" הן למעשה קבצי טקסט המיוצרים על ידי הדפדפן דרכו מתבצע השימוש באתר והם מכילים מידע אודות נתוני הגלישה של כל משתמש באתר. כמו כן, ייתכן ובאתר ייעשה שימוש בקבצי "עוגיות" שמקורם בצדדים שלישיים כמו גוגל ופייסבוק. חשוב לדעת כי ניתן לנטרל את שמירת "העוגיות" על ידי שינוי הגדרות בדפדפן איתו מבוצעת הגלישה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי נטרול אופציה זו עלולה לפגום בחוויית הגלישה באתר ולגרום לכך ששירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים או פעילים (באתרנו ו/או באתרים אחרים).